Προδιαγραφές-διαδικασίες, παράμετροι σχεδιασμού

  •                •                                                                                                                                              

 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  -  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ

 ΚΥΡΙΑ

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ 

 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

   

Ξενοδοχεία

 

Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.19102/2016 (ΦΕΚ 3387 Β) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 216/8.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10)», την Υ.Α.21654/2017 (ΦΕΚ 4242 Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 216/08.01.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ» (Β΄ 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 19102/2016 όμοια απόφαση (Β΄ 3387)» και την Υ.Α.17352/2018 (ΦΕΚ 4822 Β) “Τροποποίηση της αριθμ. 216/8.1.2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β' 10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10.10.2016 (Β' 3387) και 21654/22.11.2017 (Β' 4242) όμοιες αποφάσεις.”

 ___________________________

Παλαιότερες προδιαγραφές (για περιπτώσεις αδειοδοτηθέντων από παλιά, λειτουργούντων) ξενοδοχείων :

•     … έως 1987 : «Βασικές τεχνικές προδιαγραφές ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων»

 1987 έως 2002 : Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ με αριθμό 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β) «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων»

 2002 έως 2014 : Π.Δ.43/2002 (ΦΕΚ 43 Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως τροποποιήθηκε ή και συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις 12403/2007  (ΦΕΚ 1441 Β),  14423/2009  (ΦΕΚ 1711 Β),  15291/2009  (ΦΕΚ 1842 Β) και 17955/2013  (ΦΕΚ 2061 Β), το Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 24 & Άρθρο 36, το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» - Άρθρο πρώτο, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13., καθώς και με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 20, Άρθρο 49 & Άρθρο 56

♦ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Y.A.14129/2015 (ΦΕΚ 1476 Β) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.21662/2017 (ΦΕΚ 4242 Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ» (Β΄/1476)».

 ___________________________

Παλαιότερες προδιαγραφές (για περιπτώσεις αδειοδοτηθέντων από παλιά, λειτουργούντων) camping :

Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ με αριθμό 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β) «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων»*, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» - Άρθρο πρώτο, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13.

Απόσπασμα από το ΦΕΚ 557 Β 1987 που περιέχει μόνο τις Τεχνικές Προδιαγραφές για CAMPING

 Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 7. 

Υ.Α.26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων

♦ Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)  «...Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού...» [ΜΕΡΟΣ Β', ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ], όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 46, το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», το Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 2, το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 17 καθώς και το N.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α) «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 70σε συνδυασμό με τις διατάξεις των:

Υ.Α.125/2012 (ΦΕΚ 195 Β) Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Υ.Α.177/2012 (ΦΕΚ 319 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Κ.Υ.Α.278/2012 (ΦΕΚ 615 Β) Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

Υ.Α.9347/2014 (ΦΕΚ 1013 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.177/1.2.2012 ''Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων''

♦ Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 18 καθώς και το N.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α) «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 63.

 Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Π.Δ.33/1979 (ΦΕΚ 10 Α) «Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων», ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 532249/1994 (ΦΕΚ 616 Β) «Κατάταξη παραδοσιακών ξενώνων», Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» - Άρθρα 1 & 49, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του N. 4531/2017 (ΦΕΚ 62 Α) «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 39 καθώς και το N.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α) «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 67.

 ΜΗ ΚΥΡΙΑ 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα

 

♦ Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες

♦ Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις (βίλες)

                                   

Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» - Άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ. Υ.Α.27715/2013 (ΦΕΚ 3118 Β) «Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.22883/2015 (ΦΕΚ 2405 Β) «Τροποποίηση της απόφασης 27715/2013 της Υπουργού Τουρισμού με θέμα "Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων" (Β΄ 3118), όπως ισχύει».

___________________________

Το Κεφάλαιο 3 της ακόλουθης, με αρ. 530992/1987 απόφασης Γ.Γ. E.O.T. (ΦΕΚ 557 Β): "ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ", δεν ισχύει από 8.10.2013 και μετά. Παρατίθεται μόνο για λόγους ενημέρωσης.

[ Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ με αριθμό 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β) «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων»* 

* Απόσπασμα από το ΦΕΚ 557 Β 1987 που περιέχει μόνο τα Κριτήρια & Προδιαγραφές για Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες & Επαύλεις  ]

   ♦ Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια - Διαμερίσματα

Υ.Α.12868/2018 (ΦΕΚ 3119 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

 ___________________________

Παλαιότερες προδιαγραφές (για περιπτώσεις αδειοδοτηθέντων από παλιά, λειτουργούντων) Ε.Ε.Δ.Δ. :

• 2000 έως 2014 : Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281 Α) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων & ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών»* όπως τροποποιήθηκε με τις Υ.Α.13635/2006 (ΦΕΚ 1684 Β) & Υ.Α.16820/2008 (ΦΕΚ 1726 Β), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των: Υ.Α.Τ/2023/2003 (ΦΕΚ 305 Β) «Έγκριση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα», Υ.Α.Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) «Ίδρυση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών» & Υ.Α.Τ/185/2004 (ΦΕΚ 69 Β) «Τροποποίηση της Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) περί ίδρυσης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών». 

Ενημερωμένο με τις παραπάνω τροποποιήσεις κείμεio του Π.Δ.337/2000 για τα Ε.Δ. & Ε.Ε.Δ. [εκδ. ΙΟΥΛ.2013]

• 2014 έως 2018 : Υ.Α.21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων» όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.91/2015 (ΦΕΚ 69 Β) «Τροποποίηση της Υ.Α.21185/13.10.2014 "Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ" (ΦΕΚ Β 2840)», την Υ.Α.11240/2016 (ΦΕΚ 1739 B) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», την Υ.Α.23132/2016 (ΦΕΚ 4110 Β) «Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 11240/14.06.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.», (Β΄1739).» καθώς και την Υ.Α.23724/2017 (ΦΕΚ 4756 Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» (ΕΕΔΔ) (Β' 2840).» 

 Πίνακας 1. Κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων με τις αντίστοιχες προδιαγραφές

 

   

 

 

  Α Λ Λ Ε Σ   Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι   Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ  :

 

 Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Κ.Υ.Α.16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β) Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,Θεάτρων και Κινηματογράφων

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161 Β) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων  ποτών και άλλες διατάξεις

• Κολυμβητική Δεξαμενή (πισίνα)

Υ.Α. Γ1 443/1973 (ΦΕΚ 87 Β) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών

Υ.Α. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β) Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της υπ΄αριθ. Γ1/443/73 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87 Β΄ 73)

Κ.Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120 Β 06) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α) Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις [Άρθρο 2]

Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) ...και άλλες διατάξεις [Άρθρο 154]

Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» [Άρθρο 27]

Κ.Y.A.7888/2017 (ΦΕΚ 1654 Β) Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

 Παιδότοπος

Κ.Υ.Α.36873/2007 (ΦΕΚ 1364 Β)  Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, δικαιολογητικών & κάθε λεπτομέρειας για χορήγηση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας παιδότοπων

 Λειτουργική (κ.λ.π.) Τακτοποίηση

Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) Ε.Φ.Ε.Τ., άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α) Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή και άλλες διατάξεις [Αρθρο18]

Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α) Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις

Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» - Άρθρο 36, παραργρ. 2

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 Έγκριση - Άδεια Δόμησης

Π.Δ.2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ) Περί ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων & τρόπου καθορισμού όρων των προ του 1923 οικισμών στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, καθορισμού όρων δομήσεως αυτών

Π.Δ.24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) Τροποποίηση όρων & περιορισμών δόμησης γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων & εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.

Π.Δ.20/28.1.1988 (ΦΕΚ 61 Δ) Τροποποίηση του  Π.Δ.6.10.78 (ΦΕΚ 538 Δ) περί καθορισμού όρων & περιορισμών δομήσεως γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων & εκτός ορίων οικισμών [ Άρθρο 8 - Τουριστικές Εγκαταστάσεις ]. Τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις - Άρθρο πρώτο, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17.6.

Υ.Α. 3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59Δ) Κτιριοδομικός Κανονισμός

Π.Δ.4.11.2011 (ΦΕΚ 289 ΑΑΠΘ) Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους

Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Υ.Α.55174/2013 (ΦΕΚ 2605 Β) Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις [τροποποίηση Ν.Ο.Κ.]

Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

 

 

 Προσοχή: Τα νομοθετικά κείμενα που παρατίθενται σ΄ αυτές τις σελίδες, είναι πιθανό, μέχρι σήμερα, να έχουν τροποποιηθεί.

 

 


 Σ Υ Ν Α Φ Η  -  Ε Ι Δ Ι Κ Α   Θ Ε Μ Α Τ Α


 

 

«Σχεδιάζοντας για όλους»

Οδηγίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επικουρικά, ως προδιαγραφές, πέρα από αυτές που περιέχονται στις παραπάνω προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ., τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Ν.Ο.Κ. καθώς και άλλες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατισχύουν και πρέπει πρωτίστως να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό, για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

 

ιατρικός τουρισμός Κ.Υ.Α.27217/2013 (ΦΕΚ 3077 Β) "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού". 

 

 

 

Κ.Υ.Α.16793/2009 (ΦΕΚ 2086 Β) Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004

 

 

Κ.Υ.Α.1746/2015 (ΦΕΚ 135 Β) Καθορισμός προδιαγραφών για υπηρεσίες (άρθ.25 Ν.4276/14) τεχνικών λειτουργικών & ειδικών προδιαγραφών εγκαταστάσεων οινοτουριστικών επιχειρήσεων

  

 

Κ.Υ.Α.23948/2015 (ΦΕΚ 2570 Β) Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας 

 

 

 

Κ.Υ.Α.2986/2016 (ΦΕΚ 3885 Β) Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α.543/34450/2017 (ΦΕΚ 1145 Β) Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

 

 

N.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α) «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»

 

 

 

 

 Προσοχή: Τα νομοθετικά κείμενα που παρατίθενται σ΄ αυτές τις σελίδες, είναι πιθανό, μέχρι σήμερα, να έχουν τροποποιηθεί.

 

← αρχική                                                                                                                                                                                                                         αρχή ↑

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?