Λειτουργία

  •                •                                                                                                                                              

 

 

 

Για την έναρξη (ή μεταβολή) νόμιμης λειτουργίας όλων των τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πληρούνται και όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, εφαρμόζονται τα παρακάτω :

 

Η διαδικασία έναρξης νόμιμης λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων γενικά, καθορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, όπως έχουν συμπληρωθεί / τροποποιηθεί με το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), ... και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 35, το Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 41, το Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 23, τις διατάξεις του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις−Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» - Άρθρο 2 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α - ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.4., τις διατάξεις του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» - Άρθρα 31, 33, 50 και 66, τις διατάξεις των ΚΕΦ. ΣΤ, Ζ, Η του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Άρθρου 53 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις του N.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α) «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.8592/2017 (ΦΕΚ 1750 Β) «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» καθώς και της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με α.π. Φ15/οικ.62588/754/2.6.2017 «Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016».

 

Ειδικά, για Τουριστικές Επιπλωμένες ΚατοικίεςΤουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις (βίλες), ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 46 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» - Άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ καθώς και η Υ.Α.27715/2013 (ΦΕΚ 3118 Β) «Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.22883/2015 (ΦΕΚ 2405 Β) «Τροποποίηση της απόφασης 27715/2013 της Υπουργού Τουρισμού με θέμα "Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων" (Β΄ 3118), όπως ισχύει» καθώς και τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

 

Κατά την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, η διαπίστωση τήρησης των ισχυουσών προδιαγραφών, ήτοι κατάταξη σε κατηγορίες «αστέρων» - για τα ξενοδοχεία ή «κλειδιών» - για τα Ε.Δ.&Ε.Ε.Δ.*, είναι απαραίτητη και γίνεται όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α), σύμφωνα με την Υ.Α.219/2015 (ΦΕΚ 14 Β) "Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων* σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα" όπως συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε με την Υ.Α.7254/2017 (ΦΕΚ 1596 Β) "Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 219/08.01.2015 (14 Β') απόφασης της Υπουργού Τουρισμού".

* δυνητικά, προαιρετικά: (Ν.4442/2016 - Άρθρο 45)

 

Για περιπτώσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, διευκρινίσεις δίνονται στο Έγγραφο Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 22534/6.12.2017 «Διευκρινίσεις επί θεμάτων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων».

 

Για την ειδική περίπτωση Λειτουργικής Ενοποίησης Όμορων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων, η διαδικασία ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας ... και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 24 του Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις».

 

Η Υ.Α.27283/2014 (ΦΕΚ 3684 Β) βάσει της οποίας τα τουριστικά καταλύματα (εκτός από τα αυτοεξυπηρετούμενα και τα camping) υποχρεούνταν σε έκδοση αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας, καταργήθηκε με την Υ.Α.9299/2015 (ΦΕΚ 961 Β).

 

Για την ίδρυση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που βρίσκονται μέσα σε ξενοδοχειακά καταλύματα κάθε μορφής, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α.16228/2017 (ΦΕΚ 1723 Β) «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων».

  

Η διαδικασία γνωστοποίησης στη Διοίκηση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των τουριστικών καταλυμάτων, περιγράφεται στην Κ.Υ.Α.7888/2017 (ΦΕΚ 1654 Β) «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».

    

 

 

 

:: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (ή ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - κάθε μορφής: 

 

 

 

 

:: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έναρξη (ή μεταβολή) λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

    που βρίσκονται μέσα σε τουριστικά καταλύματα - κάθε μορφής : 

 


 

 

 

 

 :: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για έναρξη (ή μεταβολή) λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών που βρίσκονται 

     μέσα σε τουριστικά καταλύματα - κάθε μορφής :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:

♦ Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) Άρθρο πρώτο, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.2.

♦ Π.Δ.127/2017 (ΦΕΚ 157 Α) Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - "ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ"

♦ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ – ΤΗΛ. – FAX)

   

 

  

 

 

 Προσοχή: Τα νομοθετικά κείμενα που παρατίθενται σ΄ αυτές τις σελίδες, είναι πιθανό, μέχρι σήμερα, να έχουν τροποποιηθεί.

  

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?